Klassning av brandsläckare

Vad är klassning av brandsläckare?

Etikettens utformning på en brandsläckare är styrd utifrån tydliga direktiv. Tittar man på en brandsläckare ska man tydligt kunna se vilken typ av brandsläckare det är överst på etiketten som sitter på framsidan. Under typen står sedan en så kallad klassning som anger brandsläckarens effekt på olika typer av bränder. En vanlig klassning på en pulversläckare kan exempelvis vara 43A 233B C. Klassningen styrs utifrån standarden SS-EN 3-7.

A står för släckarens effekt på bränder i fibrösa material, B för bränder i vätskor och C för gasbränder. I bilden ovan illustreras klassningen och tillhörande nummer utifrån de “klassningsbål” A- och B-släckaren ska släcka för att uppfylla klassningen. Klassningsbålet för en A-brand är 5 dm högt och 5 dm djupt och består av staplade trästavar. För att uppnå exempelvis klass 43A behöver brandsläckaren släcka ett träbål som är 43 dm långt. Ett provbål för B-brand består av ett cirkulärt plåtkärl med 2/3 heptan och 1/3 vatten. Siffran i effektivitetsklassen anger storleken på provbålet och representerar den totala mängden vätska i liter. Siffran multiplicerat med Pi motsvarar provbålets yta i dm2 .

För gasbränder anges ingen siffra för effekten utan enbart bokstaven C om släckaren är lämplig att använda på gasbränder.

Det finns även en klassning för fettbrandsläckare som heter F. Klassningsbålet består av samma plåtkärl som vid B-klassning men fylls nu istället med vegetabilisk olja som antänds.

Läs mer om klassning av brandsläckare:

Hur vet man vilken släckarklassning som krävs?

Brandrisk, personsäkerhet och miljöhänsyn. Det finns flera faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att bedöma vilken släckare som krävs i just din miljö.

Vid bedömning av brandrisken beaktas bl.a. risken för att brand uppstår (sannolikhet), brandbelastningen (tillgång till brännbart material), typ av brand (A, B, C) och aktuell miljö/verksamhet. På Presto lägger vi stor vikt vid denna bedömning för att erbjuda kunden ett anpassat brandskydd med hänsyn till säkerheten för användaren och miljön.

I ’allmän verksamhet’ finns främst risk för A-brand, brand i fibröst material, och vätskebränder är mycket ovanliga. Under 2018 – 2019 stod B-brand för långt under 1 % i dessa miljöer. På Presto rekommenderar vi därför alltid vår rena vattendimsläckare Presto Nevo, som är en A-släckare, i ’allmän verksamhet’. Presto Nevo är lätt att använda och vattendimman bildar en värmesköld vid släckning.

Med högre släckkapacitet följer behov av fler tillsatser i släckmedlet som ofta har miljö- och hälsoskadliga effekter. Ex. nyttjas fortfarande PFAS-ämnen vilka är under utfasning, men vi behöver också vara uppmärksam på att de inte ersätts med andra skadliga tillsatser.

Vi förespråkar att ett rent släckmedel, utifrån substitutions- och produktvalsprincipen i miljö- och hälsoskyddslagstiftningen alltid bör främjas före val av ”omotiverad överkapacitet”. Vid hantering av brandfarlig vara och därmed risk för B-brand eller hög brandbelastning hjälper vi självklart dig som kund att välja ett miljöanpassat alternativ anpassat för detta.

*I MSB’s statistik ingår bl.a. följande i verksamhetskategorin ”allmän verksamhet”; handel, hotell, skolor, idrottsanläggningar, reseterminaler, kontor, restaurang, teater, biograf, museum, bibliotek, kyrkor.

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.